Terug

  • De cliënt aanvaardt dat de diensten van het kantoor verricht worden onder toepassing van de huidige algemene contractvoorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking.
  • Behoudens afwijkende uitdrukkelijke overeenkomst, aanvaardt de cliënt dat de prestaties van het kantoor worden afgerekend overeenkomstig de tarieven die vermeld zijn op de website van het kantoor www.bruneel-vermeulen.be
  • Facturen van het kantoor uitgaande, zijn betaalbaar op het kantoor binnen een termijn van 1 maand na de datum van het uitstellen ervan. Klachten tegen een factuur of aangerekende prestaties, dienen ten laatste binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur te worden gemeld aan het kantoor, uitsluitend schriftelijk.  Eens deze termijn verstreken, wordt de factuur geacht integraal te zijn aanvaard.
  • Bij niet-betaling van de facturen binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd aan een interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde bedrag, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het onbetaalde bedrag (met een minimum van 100,00 euro), onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
  • Bij niet-betaling van de facturen binnen de gestelde termijn is het kantoor van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in hoofde van de cliënt, gerechtigd zijn dienstverlening op te schorten totdat er betaling volgt.
  • Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het maximumbedrag dat gedekt is door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien en voor zover er, om welke reden dan ook, geen uitkering mogelijk is door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 25.000,00 euro.
  • Op de overeenkomst tussen het kantoor en de cliënt is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen, exclusief bevoegd.
  • Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de individuele advocaten van het kantoor alsook ten behoeve van de bestuurders van de vennootschappen en van al diegenen die binnen het kantoor werkzaam zijn of waren.