L.inc Advocaten

Algemene voorwaarden L.INC LEGAL

1. De cliënt aanvaardt dat de diensten van het kantoor verricht worden onder toepassing van de huidige algemene contractvoorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking.

2. Behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, aanvaardt de cliënt dat de prestaties van het kantoor worden afgerekend overeenkomstig de tarieven die vermeld zijn op de website van het kantoor www.linc.legal.

3. Facturen van het kantoor zijn betaalbaar op het kantoor binnen een termijn van 15 dagen na de datum van de factuur. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur of de aangerekende prestaties moet hij deze uiterlijk binnen vijftien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren, bij gebreke waaraan deze als aanvaard dient te worden beschouwd.

4. Op het openstaande saldo van de factuur is de cliënt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de algehele betaling een rente verschuldigd gelijk aan 10% per maand op het vervallen saldo, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het vervallen saldo met een minimum van 150 euro, onverminderd de gerechtskosten welke veroorzaakt worden i.g.v. een gerechtelijke invordering van dit saldo.

5. Als de cliënt in gebreke blijft binnen de aangegeven termijn, heeft de advocaat het recht zijn tussenkomst tijdelijk te staken of definitief te stoppen, op voorwaarde dat de cliënt hiervan voorafgaandelijk in kennis werd gesteld.

6. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het maximumbedrag dat gedekt is door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien en voor zover er, om welke reden dan ook, geen uitkering mogelijk is door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 25.000,00 euro.

7. Op de overeenkomst tussen het kantoor en de cliënt is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen, exclusief bevoegd.

8. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de individuele advocaten van het kantoor alsook ten behoeve van de bestuurders van de vennootschappen en van al diegenen die binnen het kantoor werkzaam zijn of waren