Collectieve Schuldenregeling vs. Bewindvoering: 4 verschillen

 

“Als sociaal geëngageerde persoon kies ik ervoor op te treden als schuldbemiddelaar en bewindvoerder.”

 

Hoewel er zowel bij de collectieve schuldenregeling als bij een bewindvoering sprake is van een ernstige beperking van de individuele vrijheid van de beschermde persoon, bestaan er een aantal belangrijke verschillen tussen beide gerechtelijke mandaten en de daaraan verbonden procedures.

 

Verschil in doelgroep

 

Een procedure collectieve schuldenregeling staat open voor natuurlijke personen met woonplaats in België die in een toestand verkeren waarin zij niet langer in staat zijn om, op duurzame wijze hun schulden te betalen. Bovendien mogen zij hun onvermogen niet kennelijk hebben bewerkstelligd. De beschermde persoon in een procedure collectieve schuldenregeling blijft dus volledig handelingsbekwaam. Een schuldenaar verzoekt zelf, eventueel mits bijstand van een advocaat om toegelaten te worden tot de procedure collectieve schuldenregeling.

 

Een bewindvoering is een beschermingsmaatregel die wordt genomen voor meerderjarige personen die geheel of gedeeltelijk, voor altijd of tijdelijk niet in staat zijn om hun belangen behoorlijk en zelfstandig waar te nemen. De Vrederechter spreekt in die situatie de onbekwaamheid uit op maat van de beperkingen van de beschermde persoon. Een bewindvoering wordt niet door een beschermde persoon, doch wel door een belanghebbende persoon voor hem of haar aangevraagd. Bij de aanvraag dient een medisch attest te worden gevoegd, waaruit de beperkingen blijken.

 

Verschil in taken

 

Daarnaast verschilt de taak van schuldbemiddelaar van deze van bewindvoerder. Een schuldbemiddelaar heeft als taak een aanzuiveringsregeling op te stellen die er enerzijds toe strekt de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, anderzijds dient de schuldbemiddelaar te waarborgen dat hij en zijn gezin een menswaardig bestaan kunnen leiden. De doelstelling van de procedure collectieve schuldenregeling is om de schuldenaar een fresh start te bieden. De schuldbemiddelaar dient zich hierbij onpartijdig en onafhankelijk op te stellen. De schuldbemiddelaar is niet de raadsman van de schuldenaar.

 

Een bewindvoerder daarentegen heeft de taak om bijstand aan zijn pupil te verlenen, dan wel om zijn pupil te vertegenwoordigen in die zaken waarvoor zijn pupil door de Vrederechter onbekwaam werd verklaard. De vertegenwoordigingsbevoegdheid kan betrekking hebben op de goederen en/of de persoon van de beschermde persoon, zoals bijvoorbeeld het beheer van het vermogen en/of de keuze van de verblijfplaats van de beschermde persoon. Een bewindvoerder kan indien nodig wel optreden als raadsman van zijn pupil, hij dient zich niet onpartijdig op te stellen.

 

Verschil in duurtijd

 

Een ander verschil is de duurtijd van beide procedures. Een procedure collectieve schuldenregeling is door de wetgever beperkt in de tijd. In principe duurt deze procedure 7 tot 5 jaar vanaf de datum van de beschikking van toelaatbaarheid, afhankelijk of er een minnelijke dan wel een gerechtelijke aanzuiveringsregeling werd uitgesproken. De duurtijd kan eventueel worden verlengd of verkort op verzoek van de schuldenaar mits een gegronde reden.

 

Een bewindvoering is eerder onbeperkt in de tijd. Er kan om een beëindiging van de procedure bewindvoering worden verzocht, indien de medische situatie van de beschermde persoon het niet langer noodzakelijk acht om de handelingsonbekwaamheid te handhaven.

 

Verschil in bevoegde rechtbank

 

Een ander verschil is de bevoegde rechtbank. De ganse materie van de procedure collectieve schuldenregeling werd toegewezen aan de Arbeidsrechtbanken in België, terwijl de Vredegerechten bevoegd zijn voor de materie van de bewindvoeringen.

 

Conclusie

 

Hoewel beide procedures verschillen, is het niet uitgesloten dat beide procedures samen lopen. Een bewindvoerder kan een machtiging vragen om een procedure collectieve schuldenregeling op te starten, terwijl het evenzeer aangewezen kan zijn om tijdens een procedure collectieve schuldenregeling een bewindvoering op te starten.

 

Indien beide procedures naast elkaar lopen, dienen de schuldbemiddelaar en de bewindvoerder goede afspraken te maken en elkaar stipt op de hoogte te houden, op deze manier wordt het beste resultaat voor de beschermde persoon geboekt.

 

Auteur: Caroline Dierckx

Co-auteur: Greg Bruneel

 

Meer info? Neem contact op via info@linc.legal